Page 10 - 中国环境出版社 工业污染防治技术管理与政策分析 978-7-5111-3006-8
P. 10

www.cesp.com.cn     www.cesp.com.cn       www.cesp.com.cn       www.cesp.com.cn

 www.cesp.com.cn     www.cesp.com.cn       www.cesp.com.cn       www.cesp.com.cn


                          目   录
 www.cesp.com.cn     www.cesp.com.cn       www.cesp.com.cn       www.cesp.com.cn
        第 1 章  绪论................................................................................................................................1
          1.1 污染防治技术管理.......................................................................................................1
                           www.cesp.com.cn
                                          www.cesp.com.cn
             www.cesp.com.cn
 www.cesp.com.cn  1.2 污染防治技术评估方法...............................................................................................7
            本书主要内容与结构.................................................................................................12
          1.3
        第 2 章  煤化工污染防治技术体系..........................................................................................15
          2.1 煤化工行业发展趋势.................................................................................................15
                                          www.cesp.com.cn
             www.cesp.com.cn
 www.cesp.com.cn  2.2 煤化工行业技术发展现状.........................................................................................22
                           www.cesp.com.cn
            煤化工生产消耗与环境问题 .....................................................................................29
          2.3
        第 3 章  污染防治技术调研与评估指标体系..........................................................................39
          3.1 技术调研方案.............................................................................................................39
             www.cesp.com.cn
 www.cesp.com.cn  3.2 技术评估指标体系.....................................................................................................42
                           www.cesp.com.cn
                                          www.cesp.com.cn
          3.3
            技术参数及企业调研.................................................................................................46

        第 4 章  污染防治可行技术评估..............................................................................................58
            技术评估框架.............................................................................................................58
          4.1
                           www.cesp.com.cn
 www.cesp.com.cn  4.2 最佳可行技术筛选方法.............................................................................................60
             www.cesp.com.cn
                                          www.cesp.com.cn
            煤气化技术筛选应用实例.........................................................................................63
          4.3
          4.4 煤化工硫回收技术筛选的应用实例 .........................................................................74
 www.cesp.com.cn  5.1 基于污染防治可行技术的政策分析..........................................................................84
                                          www.cesp.com.cn
        第 5 章
                           www.cesp.com.cn
             www.cesp.com.cn
            污染防治技术指南的制定.........................................................................................84
            污染排放总量控制方法.............................................................................................90
          5.2
          5.3 污染防治技术政策...................................................................................................106
          5.4 基于 BAT 的污染物排放标准修订..........................................................................110
             www.cesp.com.cn
 www.cesp.com.cn  6.1 污染防治技术管理决策支持系统............................................................................113
                           www.cesp.com.cn
                                          www.cesp.com.cn
        第 6 章
            系统设计...................................................................................................................113 www.cesp.com.cn     www.cesp.com.cn       www.cesp.com.cn       www.cesp.com.cn
   5   6   7   8   9   10   11   12